Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Zápis z 18. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ve dnech 17.-19. října 2007 ve Špindlerově Mlýně

David Horehleď | 13. prosince 2007, 10:18 | přílohy: 6 1. VH ASPŠ SCHVALUJE:
  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Příspěvek členské školy na organizační a metodickou činnost pro rok 2008 ve výši Kč 4.000
 2. VH ASPŠ VOLÍ:

  Členem Rady Asociace a zástupcem Karlovarského kraje:
  Ing. Pavel Žemlička, ředitel SPŠ Ostrov
 3. PROGRAM ODBORNÉ ČÁSTI:
  1. Nová maturita, principy a organizace
   referát: Ing. Pavel Zelený, ředitel CERMAT
  2. Hlavní úkoly ČŠI ve školním roce 2007/2008
   referát: Ing. Marcela Špundová, ČŠI
  3. Barvy života a vnitřní hodnocení školy
   referát: Mgr. Radim Svinkásek, Mgr. Pavel Šrejber – DAP – Services, a. s.
  4. Kompetence pro trh práce
   referát: Mgr. Jindřiška Karásková, Specialist Servis, s. r. o. Ostrava

   ad 1 (Nová maturita, principy a organizace)
   Valná hromada považuje za zásadní tyto závěry k novému modelu státní maturity:

   a) Státem garantovaná část bude mít formu zadání a vyhodnocení testových úloh.

   b) Ve společné části maturitní zkoušky v roce 2010 budou 2 povinné předměty: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk (případně volitelný s matematikou).

   c) Pokud bude rozhodnuto o zavedení 3. předmětu ve společné části maturitní zkoušky v roce 2012, je nezbytné, aby volba tohoto předmětu byla v kompetenci ředitele školy v souvislosti s odbornou profilací školy.

   d) Za velmi problematický považujeme dvouúrovňový princip společné maturitní zkoušky pokud nebude realizován formou povinné základní úrovně a volitelné vyšší úrovně jako nástavby.

   Podrobný materiál k tomuto bodu: Příloha A

   ad 2 ( Hlavní úkoly ČŠI ve školním roce 2007/2008)
   Podrobný materiál k tomuto bodu: Příloha B

   ad 3 (Barvy života a vnitřní hodnocení školy)
   Podrobný materiál k tomuto bodu: Příloha C

   ad 4 (Kompetence pro trh práce)
   Podrobný materiál k tomuto bodu: Příloha D
 4. SPOLEČNÉ ZÁVĚRY - RŮZNÉ:
  1. Tvorba školních vzdělávacích programů

   Zástupci sekcí se dohodli na spolupráci sekcí při tvorbě školních vzdělávacích programů v rámci působnosti sekce.
   Bylo dohodnuto, že na webovou stránku asociace budou staženy odpilotované školní vzdělávací programy příslušných oborů, které se stanou základem pro návrh univerzální části školních vzdělávacích programů na základě dohody členů sekce.
   Koordinační schůzky k těmto programům budou organizovat jednotlivé sekce samostatně na jaře roku 2008.
  2. Návrhy na změny v přijímacím řízení

   Na základě informací o připravované novele vyhlášky o přijímacím řízení ředitelé přítomní na Valné hromadě konstatovali, že současný systém je vzhledem k poměru mezi poptávkou a nabídkou škol vyhovující.
   Pokud má dojít ke změně v tom smyslu, že uchazeč má právo ve stejném termínu podat více přihlášek, je z organizačních důvodů nejvhodnější, aby počet kol byl totožný s počtem přihlášek.
   Snaha o podání většího počtu přihlášek v jednom kole silně komplikuje systém a vytváří několikanásobnou virtuální poptávku.
   V případě, že bude rozhodnuto o podání více přihlášek v jednom kole, je vyšší počet než 2 přihlášky organizačně stěží zvládnutelný. Musí být doplněn legislativně přesně zpracovanou metodikou vydávání rozhodnutí a potvrzování nástupů, která musí odpovídat požadavkům správního řádu. Tento postup přinese zjevně mnoho komplikací.
  3. Maturitní zkouška z jednotlivého předmětu

   Valná hromada asociace upozorňuje na nedořešený legislativní problém maturitní zkoušky z jednotlivého předmětu v souvislosti s odkladem státní maturity do roku 2010, kde novela řešící tento problém chybí. Valná hromada pověřuje předsedu asociace uplatněním této připomínky v pracovním týmu RHSD na MŠMT.
  4. Financování oborů vzdělání při náběhu nových RVP

   Valná hromada upozorňuje, že počet hodin stanovených v nových RVP, ze kterých vycházejí ŠVP je o 2 až 3 hodiny vyšší, než je stávající stav.
   Považujeme za nezbytné upozornit na nutnost dofinancování tohoto rozdílu v příslušných normativech. Současný vývoj kap. 333 státního rozpočtu jde spíše opačným směrem.
  5. Standardizovaná výstupní zkouška ze základních škol

   Valná hromada asociace podporuje myšlenku standardizované výstupní zkoušky ze základních škol, která by byla beze zbytku a bez dalších přijímacích zkoušek využitelná při přijímacím řízení na SŠ.
   Tato myšlenka je aktuální právě nyní, kdy uvažujeme o liberalizaci a změnách v přijímacím řízení na středních školách.

Ve Špindlerově Mlýně 19. října 2007

Zapsala:
J. Španihelová, kancelář A SPŠ

Ověřil:
Ing. Jaroslav Ponec v. r.
předseda A SPŠ 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: 18_VH 2007.doc (60 KB)
  Zápis z 18. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ve dnech 17.-19. října 2007 ve Špindlerově Mlýně
  Vloženo 13. prosince 2007, 10:34, počet stažení: 5135x, naposledy 20. července 2018, 22:22
 • Příloha č. 2: Příloha A_Nová maturita.ppt (211 KB)
  Příloha A: Užitečná, proveditelná a bezpečná maturita
  Vloženo 13. prosince 2007, 10:39, počet stažení: 5040x, naposledy 22. července 2018, 23:26
 • Příloha č. 3: Příloha B_Hlavní úkoly ČŠI.ppt (381 KB)
  Příloha B: Hlavní úkoly ČŠI ve školním roce 2007/2008
  Vloženo 13. prosince 2007, 10:40, počet stažení: 5557x, naposledy 21. července 2018, 10:53
 • Příloha č. 4: Příloha C_Barvy života a vnitřní hodnocení školy.pdf (413 KB)
  Příloha C: Barvy života a vnitřní hodnocení školy
  Vloženo 13. prosince 2007, 10:42, počet stažení: 7684x, naposledy 21. července 2018, 07:16
 • Příloha č. 5: Dodatek k příloze C.pdf (52 KB)
  Dodatek k příloze C: Změny v produktu Vnitřní evaluace školy verze 2.0
  Vloženo 13. prosince 2007, 10:43, počet stažení: 5254x, naposledy 21. července 2018, 09:35
 • Příloha č. 6: Příloha D_Kompetence pro trh práce.ppt (5912 KB)
  Příloaha D: Kompetence pro trh práce
  Aktualizováno 13. prosince 2007, 10:46, počet stažení: 7940x, naposledy 20. července 2018, 05:27